ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА „НАПРАВИ ГО ЗА БЪЛГАРИЯ“

(наричана по-долу за краткост „Кампанията“)
НАПРАВИ ГО ЗА БЪЛГАРИЯ 2017-2018

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА
1. Кампанията се организира от „Движение за национална кауза“ (наричан по-долу за краткост „ДНК” или „Организатора“).
РАЗДЕЛ 2. УЧАСТНИЦИ В КАМПАНИЯТА
1. Допускат се единствено бъдещи или настоящи родители на деца, заченати в периода 01.01.2017 г. - 31.12.2017 г.
2. Участниците в Кампанията са длъжни да спазват условията на настоящите Официални правила на Кампанията (наричани по-долу за краткост „Правила/та”). С включването си в Кампанията участниците се обвързват с Правилата, потвърждават, че са ги прочели, разбрали и ги приемат безусловно, съгласяват се да спазват условията и сроковете на Кампанията и декларират, че имат навършени 18 години.
3. Участниците в Кампанията предоставят правата за използване на публикуваните снимки за участие в сайта за целите на Кампанията.
РАЗДЕЛ 3. ТЕРИТОРИЯ НА КАМПАНИЯТА
1. Кампанията се организира и провежда на територията на Република България.
РАЗДЕЛ 4. ПЕРИОД НА КАМПАНИЯТА
1. Кампанията започва в 20:00 ч. на 17 декември 2017 г. и ще продължи до 23:59 ч. на 31 август 2018г. включително.
2. Финалното събитие на кампанията ще бъде през м.октомври на 2018-а и ще бъде обявено допълнително.
Крайната дата, до която могат да се качват снимки с положителен тест за бременност и/или видеозон, е до 23:59 ч. на 31 август 2018г.
РАЗДЕЛ 5. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА
1. Участието в кампанията изисква споделяне на селфи с положителен тест за бременност, снимка от видеозон или снимка на вече родено бебе, качвани през сайта на кампанията – napravigo.bg
2. Участниците имат право да участват в кампанията само с една снимка, с която да удостоверят бременност/раждане. С нея участниците удостоверяват и декларират, че е заченато бебе след 1 януари 2017г. до 31 декември 2017г.
3. За всяка удостоверена на сайта ни бременност/раждане ДНК ще осигури минимум 1 лев за асистирана репродукция.
4. След 1 септември 2018-а година участниците ще бъдат поканени от Организатора на специално събитие (кръщене). На него всеки Участник може да извърши Свето кръщение на своето дете.
5. Организатора не поема разходи по настаняване и престой на Участника, детето му или роднини в определения за кръщене областен град преди, след и по време на специалното събитие.
6. Организатора се ангажира да осигури кръщене на всяко дете -Участник, заченато единствено между 1 януари 2017 г. и 31 декември 2017 г., единствено в рамките на специалното събитие през есента на 2018-а година.
7. Всеки Участник има възможност да избере за кръстник на детето си свой роднина, приятел или друг близък човек.