ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА „НАПРАВИ ГО СЕГА“

(наричана по-долу за краткост „Кампанията“)
НАПРАВИ ГО СЕГА 2023–2024

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА

 1. Кампанията се организира от сдружение „Движение за национална кауза“ (наричан по-долу за краткост „ДНК” или „Организатор“), ЕИК 177032848, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, бул. Сливница No:141-143, ет. 2.


РАЗДЕЛ 2. УЧАСТНИЦИ В КАМПАНИЯТА

 1. В Кампанията може да участва всяко дееспособно физическо лице, законно пребиваващо на територията на България, наричано по-нататък за краткост „Участник“, което отговаря едновременно на следните условия:
  1.1 Има навършени 18 години;
  1.2 Да е български гражданин (поне единият родител);
  1.3 Да е създал първо или следващо дете в периода 1 януари – 31 декември 2023 г.;
  1.4 Да предостави изрично съгласие с условията на Кампанията и е съгласно личните му данни да бъдат обработвани за целите на Кампанията.
 1. Участниците в Кампанията са длъжни да спазват условията на настоящите Официални правила на Кампанията (наричани по-долу за краткост „Правила/та”). С включването си в Кампанията участниците се обвързват с Правилата, потвърждават, че са ги прочели, разбрали и ги приемат безусловно, съгласяват се да спазват условията и сроковете на Кампанията и декларират, че имат навършени 18 години.
 2. Участниците в Кампанията предоставят правата за използване на публикуваните снимки за участие в сайта за целите на Кампанията.

РАЗДЕЛ 3. ТЕРИТОРИЯ НА КАМПАНИЯТА

 1. Кампанията се организира и провежда на територията на Република България.

РАЗДЕЛ 4. ПЕРИОД НА КАМПАНИЯТА

 1. Кампанията започва в 00:00 ч. на 1 януари 2023 г. и ще продължи до 23:59 ч. на 31 януари 2023 г., включително. Крайната дата, до която могат да се качват снимки с положителен тест за бременност и/или видозон, е до 23:59 ч. на 31 януари 2024 г.

РАЗДЕЛ 5. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА

 1. Поредността на детето в семейството не се взема под внимание, нито начинът на зачеване – по естествен път или чрез асистирана репродукция.
 2. Участието в кампанията налага попълване на онлайн регистрационна форма, която изисква следната информация:
   2.1 Имена на родителите;
   2.2 Термин на раждане, с което Участниците удостоверяват и декларират, че спазват сроковете на Кампанията и са заченали своето бебе след 1 януари 2023 г. и до 31 декември 2023 г.
   2.3 Споделяне на семейни снимки, на които се показва положителен тест за бременност или снимка от ехограф. Снимките се публикуват в регистрационната форма през сайта на кампанията – www.napravigo.bg. Ако детето, което очаквате е първо, качете обща снимка с партньора ви, на която държите тест за бременност или снимка от ехографско изследване. Ако е второ или следващо, необходимо е на снимката да присъства/т и по-голямото/големите дете/деца.
   2.4 Лична история – да се попълнят полетата за писане, като отговори на въпроси.
   2.5 Опция за отбелязване на желание или отказ за получаване на дарение - Бебешки ДНК пакет, включващ всичко необходимо за детето до навършване на първата му година;
   2.6 Опция за отбелязване на „Запознат съм с правилата и условията за участие в кампанията“ и активен линк към тях.
   2.7 Телефон за връзка с регистрирация.
   2.8 Населено място – Попълва се населеното място, в което живее семейството.
   2.9 Незадължително поле за отговор на въпрос "Какво трябва да се промени в средата и законодателството у нас, за да се раждат повече българчета?".
 1. Организаторът обработва и защитава Вашите лични данни в процеса на взаимоотношенията с Участниците. Сайтът www.napravigo.bg се управлява от Организатора в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба включително, но не само Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).
 2. Всеки Участник, направил веднъж своята регистрация, има правото да се откаже от участие във всеки един момент. Заявлението за отказ може да се подава на официалните контакти на Организатора: във формата за контакт на сайта www.napravigo.bg, по имейл или на телефон. Организаторът се задължава да отмени регистрацията и да изтрие окончателно личните данни на лицето.
 3. Всяка регистрация носи правото на участниците, само при изрично дадено от тях съгласие, да получат Бебешки ДНК пакет с предмети и услуги от първа необходимост за детето в първите 12 месеца. В случай че семействата, регистрирани в кампанията, са повече от броя на предвидените дарителски пакети, организаторът ще проведе томбола, с която да се определи кои двадесет семейства ще получат дарението на произволен принцип.
 4. Участниците имат право само на една регистрация за едно дете. Повторно регистриране не удвоява възможността за получаване на дарение (Бебешки ДНК пакет). При дублиране на регистрация за дете (например веднъж от името на майката, а втори път от бащата), втората регистрация няма да се зачете и ще бъде автоматично анулирана от системата.
 5. Организаторът си запазва правото да промени първоначално обявения брой дарителски пакети.
 6. По време на томболата, ако такава се наложи, Организаторът си запазва правото да извърши второ теглене, изключвайки изтеглените първоначално, с цел осигуряване на резерви (10 броя). В случай че Организаторът не може да се свърже с надарения участник в продължение на 10 работни дни или надареният откаже получаването на Бебешки ДНК пакет, пакетът се предоставя на първия по ред резервен от второто теглене, чиято регистрация отговаря на изискванията на настоящите Правила.
 7. Надарените в кампанията се задължават да предоставят писмо или видео с получените подаръци от фирмите от детската индустрия, заедно с обръщение към Дарителите.
 8. При електронно приемане на документи или ваучери надарените лица се задължават да предоставят своето потвърждение като отговор по имейл, което се приема за съгласие от тяхна страна.
 9. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват нормалната реализация на Кампанията или доставката на даренията с Бебешките ДНК пакети.
 10. Организаторът си запазва правото едностранно да допълва или изменя Правилата, като допълненията или измененията влизат в сила след публикуването им на www.napravigo.bg. Участниците поемат задължение да следят актуалната им версия към момента на регистрацията си за участие в Кампанията. Бебешките ДНК пакети могат да се получават само на територията на Република България.

РАЗДЕЛ 6: ФИНАЛНО СЪБИТИЕ – НАЦИОНАЛНО КРЪЩЕНЕ - ПРЕУСТАНОВЕНО

РАЗДЕЛ 7: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА

 1. Организаторът има неотменимото едностранно право да прекрати Кампанията по всяко време, в случай на материални злоупотреби, на нарушаване на Правилата или при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците. В тези случаи прекратяването на Кампанията се обявява на www.napravigo.bg, с което участието на лицата се прекратява автоматично.

 

ПРАВИЛА - ДАРИТЕЛИ

Сдружение „Движение за национална кауза“, ЕИК 177032848, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, бул. “Сливница” No: 141-143, ет. 2.

РАЗДЕЛ І
ПРЕДМЕТ И ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 (1) Настоящите правила определят отношенията на Сдружение „Движение за национална кауза“ с нейните дарители относно кампанията “Направи го сега”.
(2) При прилагането и тълкуването на настоящите правила се прилагат вътрешните нормативни актове на Сдружението и действащото законодателство, като не може да съществува колизия и да има противоречия.
(3) С настоящите правила се уреждат даренията, при които се сключва писмен договор или са извършени по електронен път чрез интернет страницата на Сдружението.
(4) При отношенията си с дарителите, Сдружението прилага принципите на спазване волята на дарителите, прозрачност и отчетност и в същото време конфиденциалност по засягащи чувствителни въпроси.
(5) С предоставянето на дарение на Сдружението, дарителите приемат, че са запознати с правилата.
(6) Сдружението приема с благодарност направеното от дарителя дарение и се задължава да ползва получените средства, стоки и услуги в съответствие с целите и мисията на кампанията “Направи го сега”, а именно предоставяне на „Бебешкият ДНК пакет“. Пакетът включва най-необходимото за отглеждането на едно дете през първите 12 месеца – дрехи, пелени, храни, аксесоари, козметика, количка, играчки и педиатричен пакет.
Чл. 2 (1) Сдружението е администратор на лични данни и гарантира, че ще ползва данните на дарителите само за комуникация с тях. (2) Сдружението не разпространява личните данни на дарителите на трети лица, освен след тяхното предварително съгласие.

РАЗДЕЛ ІІ
ДОГОВОР ЗА ДАРЕНИЕ

Чл. 3. (1) Сдружението сключва с лицата, желаещи да извършат дарение, писмен договор (Приложение № 1 от настоящите правила).
(2) При предоставяне на дарения сдружението може да изиска документ за произхода на средствата според приетите от него правила за предотвратяване изпирането на пари (Приложение № 3). Това правило е задължително при дарения на Сдружението над 20 000 лева.
(4) При сключване на писмен договор за дарение при спазване волята на дарителя се описва конкретното условие на дарителя.
(5) Когато дарението е с предмет движима или недвижима вещ, се индивидуализират вещта, количеството и вида, като се посочват в договора за дарение.

РАЗДЕЛ ІII
ОБЩИ УСЛОВИЯ

Чл. 6. Сдружението поддържа книга на дарителите и направените от тях дарения. Дарителят избира дали иска или не да поучи удостоверение за извършеното дарение (Приложение № 2).
Чл. 7. Сдружението може да откаже извършено плащане в случай, че се установи противоречие със Закона за мерките срещу изпиране на пари и финансиране на тероризма. В този случай сдружението възстановява дарената сума по сметката на дарителя, освен ако друго не е предвидено в закон.
Чл. 8. (1) Дарения се приемат по посочена за това целева сметка на сдружението, а движимите вещи в съответствие с допълнителни уговорки между дарителя и дарения;
(2) Сдружението не приема пари в брой с изключение на предварително одобрени от Управителния съвет дарителски кампании.

РАЗДЕЛ ІV
ПРАВА НА ДАРИТЕЛЯ

Чл. 6. Да ползва услугите на Сдружението в съответствие с изискванията на настоящите Общи условия и договора за дарение.
Чл. 7. Да получава при поискване информация от Сдружението за благотворителната дейност, осъществена с неговите дарения, както и информация за цялостната дейност на Сдружението.
Чл. 8. Да поиска името му да не бъде оповестявано публично. Анонимността не може да бъде прилагана спрямо лицата, в случаите, когато е необходимо да се установи произхода на даренията. Сдружението може да предостави достъп до иманета и на одитори и държавни институции, които по силата на договор или закон имат това право. Във всички други случаи името и други лични данни на дарителите, избрали анонимност, не са публични.